Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij raden u aan om uw aansluiting bij De Geschillencommissie kenbaar te maken.

De klant is immers gegarandeerd van een goede behandeling en een betrouwbare klachtenafhandeling. Door uw ANBOS-lidmaatschap staat u garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met de Algemene Leveringsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Als lid van brancheorganisatie ANBOS bent u akkoord gegaan met deze voorwaarden, het is dus van belang dat u hier te allen tijde rekening mee houdt in uw bedrijfsvoering.

Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche

(AV CZ/90 december 2009) Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per januari 2010. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij zowel het HBA als bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

HBA: ANBOS:

ANKO: ProVoet:

Consument:

Overeenkomst:

Uiterlijke verzorgingsbranche:

Kappersbedrijf:

Schoonheids- verzorgingsbedrijf:

Voetverzorgings- bedrijf:

Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer;
Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;
Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie te Huizen; Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal;
de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;
de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;
het bedrijf van het knippen of anderszins behandelen van het hoofdhaar;

het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn
op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op
de verzorging van de voet, voethuid en nagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;

Geschillencommissie:De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf, kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de

schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf’.

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.

 

 1. De overeenkomstkomttotstandnadatdeconsumentgevraagdheeftomeen behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 2. Voorafgaandaanofbijdeaanvangvanelkebehandelingofreeksbehandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 3. Deannuleringsvoorwaarden,voorzovervantoepassing,wordenkenbaargemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
 4. Ingevaldeconsumentwegensovermachtverhinderdisdegemaakteafspraakna te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 3 – Verplichtingen van de ondernemer

 1. Deondernemerstaatervoorindatdedoorhemverrichtewerkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. Deondernemerlichtdeconsumentinoverdeaardenomvangvande behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. Deondernemerwordtgeachttewerkenvolgensdegeldendewet-enregelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.
 4. Deondernemerzalgeenhandelingverrichtendiebuitenzijnberoepscompetenties valt.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de consument

 1. Deconsumentdientdeondernemervoorhetaangaanvandeovereenkomstopde hoogte te stellen van eventuele specifi eke wensen.
 2. Deconsumentheeftdeplichtalledoordeondernemergevraagdeen noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 5 – Betaling

 1. BetalingenaandeondernemerdienencontantmeteeninNederlandalgemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bijeenreeksbehandelingenkandeondernemerdeconsumentverplichtentoteen vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid

1. Deondernemeristegenoverdeconsumentaansprakelijkvoorschadediehet gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.

2. Deconsumentistegenoverdeondernemeraansprakelijkvoordoorde ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 7 – Klachten

 1. Hetverdientsterkeaanbevelingtekortkomingenperommegaandenahet ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 2. Deondernemerdientklachtenafdoendeteonderzoeken.Deondernemerzal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 3. Alsdeklachtnietinonderlingoverlegnaartevredenheidkanwordenopgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

ARTIKEL 8 – Geschillenregeling

 1. Geschillentussenconsumentenondernemerovertotstandkomingofdeuitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
 2. EengeschilwordtdoorDeGeschillencommissieslechtsinbehandelinggenomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadatdeklachtbijdeondernemerisingediend,moethetgeschiluiterlijkdrie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. WanneerdeconsumenteengeschilaanhangigmaaktbijDeGeschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. DeGeschillencommissiedoetuitspraakmetinachtnemingvandebepalingenvan het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. UitsluitendderechterdanweldehierbovengenoemdeGeschillencommissieis bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 9 – Nakomingsgarantie

 1. ANBOS,ANKOenProVoetstaangarantvoordenakomingvandebindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. Totmaximaaleenbedragvan€7.500perbindendadvies,wordtditbedragdoor ANBOS, ANKO of ProVoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
 3. ANBOS,ANKOofProVoetverschaffengeennakomingsgarantieindien,voordatten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele

page3image24016

depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is: – aan het lid is surséance van betaling verleend.
– het lid is failliet verklaard.
– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of ProVoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

ARTIKEL 10 – Wijzigingen

ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 11 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer
en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in
het voordeel van de consument zijn.